Zapytanie ofertowe z dn. 14 czerwca 2016

Toruń dnia 14 czerwca 2016r.

 

K-POA.T.3310.2.2016

Zapytanie ofertowe

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem ofertowymdotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup artykułów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w Toruniu i Oddziałach Zamawiającego:

  1. Bydgoszcz ul. Karpacka 31

  2. Jaksice ul. Sportowa 4

  3. Włocławek ul. Bechiego 2

wg. specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej) i przesłanie jej w terminie do 20 czerwca 2016r. w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub fax: 56/621 06-72. Termin realizacja zamówienia do 8 lipca 2016 rok.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

(-)Ewa Dobek

specjalista ds. administracyjnych

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

Zapytanie ofertowe z dn. 02 lutego 2016 r.

Toruń, dnia 02 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następujących lokalizacjach:

  1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A

  2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31

  3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4

  4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

 

Świadczenie usług będzie dokonywane w siedzibie Ośrodka i w siedzibie Oddziałów na wezwanie zamawiającego. Do wykonywania napraw wynikających z awarii sprzętu Wykonawca będzie przystępować najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia awarii. Wszystkie części użyte przez Wykonawcę w celu naprawy lub konserwacji urządzeń powinny być nowe i stanowić odpowiednik ( w odniesieniu do producenta i typu) części podlegających wymianie.  

 

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2016r. do godz. 12.00

 

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zapytanie ofertowe z dn. 12 października 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy sprzętu biurowego: dyktafonów, laptopów, drukarek czarno-białych i kolorowej, podajnika do kserokopiarki, kserokopiarki, niszczarek, klawiatur bezprzewodowych i myszek bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia dostępną w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 21 października 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –do dnia 31 października 2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1: zapytanie ofertowe

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dn. 12.10.2015

Sprostowaniedo zapytania ofertowego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prostuje treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.k-poa.torun.pl w dniu 12 października 2015r. dotyczącego Zapytania ofertowego dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy sprzętu biurowego: dyktafonów, laptopów, drukarek czarno-białych i kolorowej, podajnika do kserokopiarki, kserokopiarki, niszczarek, klawiatur bezprzewodowych i myszek bezprzewodowych

W treści: „Dostawa do Włocławka ul. Bechiego 2 - pkt.4 Podajnik do kserokopiarki Kyocera 1800 (dupleks) - szt.1

Winno być "Podajnik do kserokopiarki Kyocera 1880 i dupleks - po 1 sztuce"


Załącznik nr 1: Sprostowanie

 

Zapytanie ofertowe II z dn. 29 maja 2015

Toruń, dnia 29 maja 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa związana z wykonaniem, umieszczeniem na artykułach reklamowych logotypu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu i dostarczeniem do siedziby Ośrodka materiałów reklamowych zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę netto i brutto za 1 sztukę (jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia, która obowiązywać będzie również w okresie realizacji ww. zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca do godz. 12.00

Termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2015

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.


Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe