Zapytanie ofertowe z dn. 29 maja 2015

Toruń 29 maja 2015r

Zapytanie ofertowe 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup artykułów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A

  i Oddziałach zamawiającego:

  1. Bydgoszcz ul. Karpacka 31

  2. Jaksice ul, Sportowa 4

  3. Włocławek ul.Bechiego 2

według załączonej specyfikacji.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –nie później niż do dnia 30 czerwca  2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe