ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017

Toruń, dnia 06 marca 2017 r.

K-POA.T.3310.1.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następujących lokalizacjach:

1.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A

2.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31

3.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4

4.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

 

Świadczenie usług będzie dokonywane w  siedzibie Ośrodka i w siedzibie Oddziałów na wezwanie zamawiającego. Do wykonywania napraw wynikających z awarii sprzętu Wykonawca będzie przystępować najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia awarii. Wszystkie części użyte przez Wykonawcę w celu naprawy lub konserwacji urządzeń powinny być nowe i stanowić odpowiednik ( w odniesieniu do producenta i typu) części podlegających wymianie.

W ofercie należy wyraźnie wskazać zryczałtowaną cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia według poniższej specyfikacji:

 

Lp.

usługa

Cena netto

Cena brutto

1

Przeglądy i konserwacje kserokopiarek-  zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem

 

 

2

Przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek - zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem

 

 

3

Naprawa sprzętu biurowego – cena za roboczogodzinę wraz z dojazdem

 

 

Wykaz sprzętu objętego konserwacją i naprawą stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto z usługę.

 

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 10 marca 2017r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32. 


Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres do końca grudnia 2017r. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.