Zapytanie ofertowe z dn. 12 października 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy sprzętu biurowego: dyktafonów, laptopów, drukarek czarno-białych i kolorowej, podajnika do kserokopiarki, kserokopiarki, niszczarek, klawiatur bezprzewodowych i myszek bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia dostępną w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 21 października 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –do dnia 31 października 2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1: zapytanie ofertowe