Zarządzenie Nr 3/2014

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 6 marca 2014 r. 

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu. 

     Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy oraz § 32 Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 02.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wprowadzonego Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. W 2014 r. ustala się dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu następujące dni, jako dni dodatkowo wolne od pracy:

  • 2 maja 2014 r. (piątek) za święto 3 maja 2014 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota), 
  • 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) za święto 1 listopada 2014 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota),
  • 24 grudnia 2014 r. (środa) jako dzień wolny do odpracowania w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota). W dniu 15 listopada odbędzie się szkolenie wewnętrzne pracowników. 

§ 2 

O ustaleniu dni wolnych od pracy informuje się interesantów poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz na stronie internetowej Ośrodka.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Anna Sobiesiak

Kodeks Etyki

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W TORUNIU

 

Zasady ogólne

§ 1

Kodeks Etyki pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2

1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków, w miejscu pracy a także poza nim.

2. Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, a celem nadrzędnym jest dobro dziecka.

3. Kodeks Etyki wspiera działania Pracowników oparte w szczególności na zasadach: praworządności, niedyskryminowania, bezinteresowności, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, jawności, dbałości o dobre imię Ośrodka i jego pracowników, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka i środowiskiem zewnętrznym.

§ 3

1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.


Zasady szczegółowe

§ 4

Zasada praworządności

1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Ośrodka.

2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby podjęte decyzje dotyczące praw lub interesów osób trzecich posiadały podstawę prawną i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

§ 5

Zasada niedyskryminowania

1. Przy rozpatrywaniu wniosków osób zgłaszających się do Ośrodka i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.

2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi okolicznościami danej sprawy, w szczególności jako nadrzędny bierze pod uwagę interes i dobro dziecka mającego być przysposobionym.

3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania osób zgłaszających się do Ośrodka.

§ 6

Zasada współmierności

1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu.

2. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 7

Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik działa bezstronnie, niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu ich interes osobisty lub rodzinny.

§ 8

Zasada obiektywizmu

1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

§ 9

Zasada uczciwości

1. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

2. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.

3. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści.

§ 10

Zasada uprzejmości

1. W swoich kontaktach z klientami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i po za nim.

§ 11

Zasada współodpowiedzialności

1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.

3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Ośrodka.

§ 12

Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki.

§ 13

Odpowiedzialność

1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki zgodnie z przepisami regulowanymi przez Kodeks Pracy.

§14

Kodeks Etyki Pracowników wchodzi w życie po zapoznaniu się z nim i podpisaniu przez wszystkich pracowników.

  

Regulamin Organizacyjny

ZATWIERDZAM

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik do zarządzenia Nr 5 /2012
Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego
w Toruniu z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO
W TORUNIU

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1.    1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, zwany w dalej Ośrodkiem,  jest jednostką budżetową Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.    Obszarem działania Ośrodka jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
3.    Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.
§ 2.    1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację działania, zasadniczy podział zadań oraz strukturę organizacyjną Ośrodka.            
2.    W skład Ośrodka wchodzą Oddziały i stanowiska pracy w Bydgoszczy, w Jaksicach            i we Włocławku, zwane dalej Oddziałami, dla których podział zadań określono w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
3.    Oddziały obejmują swym zasięgiem działania odpowiednio powiaty:
Oddział w Bydgoszczy:
a)    Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu,
b)    bydgoski,
c)    nakielski,
d)    sępoleński,
e)    świecki,
f)    tucholski,
g)    żniński;
Oddział w Jaksicach:
a)    inowrocławski,
b)    mogileński,
c)    radziejowski;
Oddział we Włocławku:
a)    aleksandrowski,
b)    lipnowski,
c)    rypiński,
d)    Włocławek - miasto na prawach powiatu,
e)    włocławski;
Ośrodek w Toruniu obejmuje także swym zasięgiem działania odpowiednio powiaty:
a)    brodnicki,
b)    chełmiński,
c)    golubsko-dobrzyński,
d)    Grudziądz - miasto na prawach powiatu,
e)    grudziądzki,
f)    Toruń - miasto na prawach powiatu,
g)    toruński,
h)    wąbrzeski.
§ 3.    1. Ośrodek działa na podstawie:
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240       z późn. zm.);
Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, nadanego uchwałą Nr XVI/303/l 1 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.;
niniejszego Regulaminu.
2.    Zasady gospodarki finansowej Ośrodka oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
§ 4.    1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1)    określanie i koordynowanie regionalnej polityki w zakresie wspierania rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego;
2)    gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
3)    sporządzanie dla dziecka, które może być zakwalifikowane do przysposobienia informacji o jego sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej, zwanej „kartą dziecka";
4)    kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
5)    udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
6)    przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
7)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
8)    wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, jak również udzielanie im pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego;
9)    organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
10)    wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
11)    przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej „wywiadem adopcyjnym”;
12)    dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
13)    współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu                  o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
14)    zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
15)    prowadzenie banku danych o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie, zwanego wojewódzkim bankiem danych adopcyjnych;
16)    prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań, w tym dotyczącej:
kandydatów do przysposobienia dziecka,
szkoleń osób, o których mowa w lit. a,
dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie,
pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym;
17)    prowadzenie rejestru osób, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka i otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia;
18)    sprawowanie na wniosek sądu opiekuńczego nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym;
19)    udział w posiedzeniach zespołów powoływanych dla okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
20)    działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin przysposabiających;
21)    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
22)    realizacja zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.
2.    Ośrodek wykonuje swoje zadania nieodpłatnie, z wyjątkiem szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, o których mowa w ust. 1 pkt 9, które Ośrodek organizuje odpłatnie. Odpłatność za szkolenie nie może być wyższa niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Wysokość obowiązującej opłaty za szkolenie ustala Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata do przysposobienia dziecka Ośrodek może zwolnić w całości lub w części z ponoszenia odpłatności za szkolenie.


Rozdział 2
Kierownictwo Ośrodka


§ 1.    1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za realizację zadań Ośrodka określonych ustawami, Statutem Ośrodka oraz niniejszym Regulaminem.
Dyrektor, kierując Ośrodkiem, odpowiada w szczególności za:
określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;
dobór kadr i podział zadań;
określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności Zastępców Dyrektora - Kierowników Oddziałów;
tworzenie warunków do realizacji zadań Ośrodka;
zapewnienie kontroli realizowanych zadań oraz przestrzegania przepisów prawa;
współpracę z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 i 21;
zatwierdzanie projektów:
rocznych planów finansowych Ośrodka i zmian tych planów w toku ich realizacji,
planów pracy,
sprawozdań Ośrodka wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Statutu Ośrodka;
nadzór nad całością gospodarki finansowej Ośrodka;
nadzór nad realizacją przepisów Prawa zamówień publicznych;
nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu kontroli wewnętrznej;
nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku.

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla Dyrektora Ośrodka należy:
reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Ośrodka;
decydowanie o zawieraniu przez Ośrodek umów cywilnoprawnych i ich podpisywanie;
udzielanie pełnomocnictw i upoważnień szczególnych;
Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników.
Dyrektor Ośrodka może upoważnić Zastępców Dyrektora - Kierowników Oddziałów oraz innych pracowników Ośrodka do załatwiania w jego imieniu spraw                         i podpisywania dokumentów. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z określeniem podmiotowego i przedmiotowego zakresu spraw.
W przypadku, gdy Dyrektor Ośrodka nie może pełnić obowiązków służbowych jego funkcję pełni wyznaczony przez Dyrektora - Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału lub inny pracownik Ośrodka.

 

Rozdział 3
Struktura organizacyjna i podział zadań w Ośrodku

 

§ 1.    1. Do realizacji zadań w Ośrodku tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy podległe Dyrektorowi Ośrodka:
Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału;
Główny Księgowy;
Pedagog;
Psycholog;
Konsultant medyczny;
Radca prawny;
Specjalista ds. administracyjnych;
Referent.
2.    W skład Oddziału obok Zastępcy Dyrektora - Kierownika Oddziału wchodzą następujące stanowiska pracy:
Referent;
Psycholog;
Pedagog.
3.    W Ośrodku i oddziałach mogą być utworzone inne stanowiska pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych.
§ 2.    1. Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału zatrudniany jest przez Dyrektora Ośrodka po uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.    Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału odpowiada za prawidłową realizację zadań merytorycznych Oddziału.
3.    Do kompetencji Zastępcy Dyrektora - Kierownika Oddziału należy w szczególności:
1)    kierowanie i koordynowanie pracą podległego mu Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami Dyrektora Ośrodka;
2)    sprawowanie nadzoru nad realizacją przez pracowników Oddziału zagadnień merytorycznych;
3)    przekazywanie informacji, poleceń, zarządzeń i dyspozycji Dyrektora Ośrodka;
4)    organizowanie i nadzorowanie przestrzegania w Oddziale przepisów prawa, w tym nadzór nad przestrzeganiem obowiązującej w Ośrodku instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5)    nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Oddziału dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych;
6)    nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Oddziału bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podległym Oddziale;
7)    opiniowanie w swoim zakresie:
a)    spraw z zakresu działania Oddziału, przedkładanych do decyzji Dyrektora Ośrodka,
b)    sprawozdań oraz bieżących informacje na określony temat z zakresu działania Oddziału przedkładanych Dyrektorowi Ośrodka,
c)    urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych pracowników Oddziału,
d)    propozycji wysokości wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród i kar dla pracowników Oddziału,
8)    reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
9)    współpraca, w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka, z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. l pkt 13 i 21 na obszarze działania Oddziału;
10)    dokonywanie okresowych ocen pracowników podległego Oddziału;
11)    opiniowanie doboru obsady osobowej Oddziału;
12)    współpraca z innymi Oddziałami, w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii;
13)    podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu Dyrektora Ośrodka;
14)    powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności;
15)    zabezpieczenie zastępstwa pracownika, w przypadku jego urlopu lub długotrwałej nieobecności;
16)    przygotowywanie projektów zarządzeń z zakresu działania Oddziału;
17)    prognozowanie wydatków w ramach działań realizowanych przez Oddział;
18)    współudział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego Ośrodka;
19)    sporządzanie sprawozdań i planów pracy dla Oddziału.
4.    Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału dokonuje podziału zadań i opracowuje szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników Oddziału.
5.    Pracownicy Oddziałów podlegają merytorycznie bezpośrednio Zastępcy Dyrektora     - Kierownikowi Oddziału.
6.    Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału wykonuje również inne zadania powierzone przez Dyrektora Ośrodka, w tym na podstawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka.
7.    W przypadku, gdy Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału nie może pełnić obowiązków służbowych jego funkcję pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka.
§ 3.    1. Do zadań Głównego Księgowego należy obsługa finansowo-księgowa Ośrodka,               a w szczególności:
1)    przygotowywanie, we współpracy z Dyrektorem Ośrodka, projektów planów finansowych i ich zmian;
2)    prowadzenie ksiąg rachunkowych;
3)    prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych;
4)    obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
5)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z obliczaniem wynagrodzeń, potrąceń                 z wynagrodzeń pracowników i innych zleceniobiorców oraz odprowadzanie ich na odpowiednie rachunki bankowe;
6)    sporządzanie dokumentacji podatkowej i do ZUS;
7)    sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i dla potrzeb GUS;
8)    prowadzenie operacji księgowych gotówkowych i bezgotówkowych;
9)    kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych;
10)    dokonywanie analizy wykorzystania przydzielonych środków budżetowych;
11)    nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej;
12)    prowadzenie obsługi finansowej i windykacyjnej opłat za szkolenia, o których mowa               w § 3 ust. 2.
2. Nadto obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy, tj.:
1)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240                z późn. zm.),
2)    ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694               z późn. zm.).
§ 4.    Do zadań Pedagoga należy w szczególności:
1)    kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia;
2)    sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy pedagogicznej;
3)    przeprowadzanie badań pedagogicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
4)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
5)    prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla osób, które przysposobiły dziecko;
6)    prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
7)    sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka;
8)    przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz sporządzanie wywiadów adopcyjnych dotyczących kandydatów do przysposobienia dziecka;
9)    sporządzanie opinii kwalifikacyjnych w sprawach umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
10)    udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
11)    współpraca z sądami opiekuńczymi, w tym sprawowanie na wniosek sądu opiekuńczego nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym;
12)    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
13)    udział w posiedzeniach zespołów powoływanych dla okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
14)    systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań zgodnie              z przepisami i zasadami obowiązującymi w Ośrodku;
15)    doskonalenie warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie posiadanych umiejętności.
§ 5.    Do zadań Psychologa należy w szczególności:
1)    kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia;
2)    sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej;
3)    przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
4)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
5)    prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób, które przysposobiły dziecko;
6)    prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
7)    sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka;
8)    przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie wywiadów adopcyjnych dotyczących kandydatów do przysposobienia dziecka;
9)    sporządzanie opinii kwalifikacyjnych w sprawach umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
10)    udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
11)    współpraca z sądami opiekuńczymi, w tym sprawowanie na wniosek sądu opiekuńczego
nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym;
12)    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinny dom
dziecka oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
13)    udział w posiedzeniach zespołów powoływanych dla okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
14)    zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
15)    systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań zgodnie                z przepisami i zasadami obowiązującymi w Ośrodku;
16)    doskonalenie warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie posiadanych umiejętności.
§ 6.    Do zadań Konsultanta medycznego należy w szczególności:
1)    pozyskiwanie i gromadzenie informacji zdrowotnych o dzieciach, które mogą być zakwalifikowane do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka mogącego być zakwalifikowanym do przysposobienia informacji o jego sytuacji zdrowotnej;
2)    opracowywanie dla dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia aktualnych informacji  o stanie zdrowia, w tym organizowanie we wskazanych przypadkach badań i konsultacji medycznych;
3)    prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
4)    analiza sytuacji zdrowotnej kandydatów do przysposobienia dziecka w ramach wywiadu adopcyjnego;
5)    udział w komisji kwalifikacyjnej Ośrodka;
6)    udzielanie kandydatom do przysposobienia dziecka wyjaśnień i porad medycznych                     o stanie zdrowia przysposabianego dziecka (przedstawianie oceny stanu zdrowia, wskazania wymaganej opieki zdrowotnej);
7)    systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań zgodnie
z przepisami i zasadami obowiązującymi w Ośrodku.
§ 7.    1. Do zadań Radcy prawnego należy obsługa prawna Ośrodka.
Zakres obsługi prawnej wyznacza ustawa o radcach prawnych.
Do zakresu zadań Radcy prawnego należy w szczególności:
1)    sporządzanie dla dziecka, które może być zakwalifikowane do przysposobienia informacji
o jego sytuacji prawnej;
2)    udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
3)    udzielanie kandydatom do przysposobienia dziecka oraz osobom, które przysposobiły dziecko pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego;
4)    prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
5)    udział w komisji kwalifikacyjnej Ośrodka;
6)    systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań zgodnie                 z przepisami i zasadami obowiązującymi w Ośrodku;
7)    wydawanie opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
8)    informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działania Ośrodka;
9)    opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów prawnych Ośrodka, umów zawieranych przez Dyrektora Ośrodka oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne;
10)    występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym,
administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
§ 8.    Do zadań Specjalisty ds. administracyjnych należy w szczególności:
1)    prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka, w tym:
a)    opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Ośrodka i prowadzenie ich rejestru,
b)    nadzór nad przestrzeganiem obowiązującej w Ośrodku instrukcji kancelaryjnej                      i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
c)    organizacja obiegu dokumentów i przepływu informacji w Ośrodku,
d)    koordynowanie pracą w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora Ośrodka,
e)    organizowanie pracy administracyjnej Ośrodka,
f)    prowadzenie korespondencji wskazanej przez Dyrektora Ośrodka,
g)    zaopatrzenie w artykuły biurowe;
2)    organizacyjne zabezpieczenie zadań Ośrodka i jego Dyrektora, w tym:
a)    obsługa kancelarii i sekretariatu,
b)    organizacyjna i techniczna obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora
Ośrodka,
c)    zabezpieczenie systemu przepływu informacji w Ośrodku;
3)    prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka, w tym:
a)    przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Ośrodka,
b)    prowadzenie ewidencji i rejestrów kadrowych oraz indywidualnych akt osobowych
pracowników,
c)    ustalanie uprawnień pracowników do dodatku za wysługę lat i nagród jubileuszowych,
d)    prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowników;
4)    obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
5)    prowadzenie archiwum Ośrodka;
6)    systematyczne prowadzenie powierzonej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa;
7)    doskonalenie warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie posiadanych umiejętności;
8)    obsługa spraw z zakresu zamówień publicznych;
9)    prowadzenie ewidencji ilościowej majątku Ośrodka;
10)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka;
11)    prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka i likwidacja zużytych składników;
12)    gromadzenie umów zawieranych przez Ośrodek;
13)    zamieszczanie na stronach internetowych Ośrodka oraz w BIP informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka;
14)    obsługa głównego konta poczty elektronicznej Ośrodka;
15)    zabezpieczenie napraw i konserwacji urządzeń poligraficznych, sprzętu komputerowego                        i sprzętu telekomunikacyjnego;
16)    prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek oraz ich aktualizowani.

§ 9.    Do zadań referenta należy w szczególności:
1)    prowadzenie spraw organizacyjnych w Oddziale, w tym:
a)    organizacja obiegu dokumentów i przepływu informacji w Oddziale,
b)    koordynowanie pracą w zakresie spraw powierzonych przez Zastępcę Dyrektora - Kierownika Oddziału,
c)    organizowanie pracy administracyjnej Oddziału,
d)    prowadzenie korespondencji wskazanej przez Zastępcę Dyrektora - Kierownika Oddziału,
e)    wnioskowanie w sprawach dotyczących zakupów materiałów biurowych i chemii gospodarczej na potrzeby Oddziału oraz współudział w zaopatrywaniu,
f)    wnioskowanie w sprawach z zakresu likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów
nietrwałych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych wykorzystywanych
w Oddziale;
2)    organizacyjne zabezpieczenie zadań Oddziału i jego Kierownika, w tym:
a)    obsługa sekretariatu Oddziału,
b)    organizacyjna i techniczna obsługa narad i spotkań organizowanych przez Zastępcę Dyrektora - Kierownika Oddziału,
c)    zabezpieczenie systemu przepływu informacji w Oddziale;
3)    przygotowywanie i zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej przechowywanej w siedzibie Ośrodka;
4)    systematyczne prowadzenie powierzonej dokumentacji Oddziału zgodnie z przepisami prawa;
5)    doskonalenie warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie posiadanych umiejętności;
6)    wnioskowanie w sprawach związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka znajdującego się w Oddziale;
7)    współudział w prowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka znajdujących się w Oddziale i wnioskowanie w sprawie likwidacja zużytych składników;
8)    prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Ośrodek a dotyczących funkcjonowania Oddziału oraz przechowywanie kopii umów;
9)    wnioskowanie w sprawie zamieszczenia na stronach internetowych Ośrodka oraz w BIP
informacji;
10)    obsługa konta poczty elektronicznej Oddziału;
11)    zabezpieczenie napraw i konserwacji urządzeń poligraficznych, sprzętu komputerowego             i sprzętu telekomunikacyjnego Ośrodka znajdującego się w Oddziale.

 

Rozdział 4
Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności
dla poszczególnych stanowisk pracy

 

§ 1.    1. Dyrektor Ośrodka w oparciu o niniejszy Regulamin ustala, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, szczegółowe zakresy czynności, uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników Ośrodka.
2.    Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału dokonuje podziału zadań i opracowuje szczegółowe zakresy czynności, uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników podległego mu Oddziału.
3.    Pracownicy Ośrodka zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Ośrodka.

 

Rozdział 5
Organizacja nadzoru i kontroli

 

§ 1.    1. Kontrolę wewnętrzną pracy pracowników Ośrodka dokonuje Dyrektor, Zastępcy Dyrektora - Kierownicy Oddziałów i Główny Księgowy, a z upoważnienia Dyrektora inni pracownicy Ośrodka.
Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału sprawuje nadzór w stosunku do pracowników Oddziału.
Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości, przeciwdziałanie im na przyszłość.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, z którym zapoznaje się kontrolowanego.
Zakres kontroli w ramach sprawowanego nadzoru obejmuje w szczególności:
1)    organizację i funkcjonowanie Oddziałów;
2)    realizację zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Ośrodka;
3)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i przepisów z zakresu zamówień publicznych;
4)    przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, zabezpieczenie obiektów.
Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli określają odrębne instrukcje.

 

Rozdział 6
Organizacja pracy Ośrodka

 

§ 1.    1. Szczegółowe zasady organizacji pracy i porządku pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy określa Regulamin pracy Ośrodka ustanowiony przez Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzenia.
Ośrodek prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku według następującego harmonogramu:
–    Poniedziałek        730 - 1500
–    Wtorek            730 - 1730
–    Środa            730 - 1730
–    Czwartek        730 - 1530
–    Piątek            730 - 1400
Dyrektor Ośrodka może w przypadkach indywidualnych na wniosek pracownika ustalić indywidualny rozkład czasu pracy, z zachowaniem 40 godzinnego tygodnia pracy              w obowiązującym okresie rozliczeniowym.
Dyrektor Ośrodka może ustalić - w drodze zarządzenia - inny niż wymieniony                 w ust. 2 rozkład czasu pracy Ośrodka z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy.
§ 2.    1. W Ośrodku, jak również każdym z jego Oddziałów działają Komisje Kwalifikacyjne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia, w skład
których wchodzą pracownicy Ośrodka. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje Dyrektor Ośrodka, a w Oddziałach Zastępcy Dyrektora - Kierownicy Oddziałów w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.    Z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół.

§ 3.    Dyrektor Ośrodka pełni funkcję Administratora Danych, w tym zawartych                   w zbiorze wojewódzkiego banku danych.

 

Rozdział 7
Podpisywanie dokumentów

 

§ 1.    1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Ośrodka podpisują łącznie Dyrektor Ośrodka lub upoważniony przez niego pracownik wraz z Głównym Księgowym lub upoważnionym przez niego pracownikiem.
2.    Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustala odrębna instrukcja wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.
3.    Dyrektor Ośrodka w ramach kompetencji podpisuje:
1)    zarządzenia wewnętrzne;
2)    umowy cywilnoprawne dotyczące funkcjonowania Ośrodka oraz przedsięwzięć realizowanych przez Ośrodek;
3)    pisma, wystąpienia związane z realizacją zadań Ośrodka, kierowane do organów                      i jednostek samorządu terytorialnego oraz organów i jednostek administracji rządowej, sądów opiekuńczych, instytucji oświatowych, podmiotów leczniczych, a także kościołów  i związków wyznaniowych, organizacji społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i osób specjalizujących się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
4)    umowy o pracę z pracownikami Ośrodka;
5)    zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla Zastępców Dyrektora - Kierowników Oddziałów i pracowników Ośrodka;
6)    odpowiedzi na pisma kierowane do Dyrektora Ośrodka;
7)    pisma kierowane do organów kontroli państwowej;
8)    dokumenty i pisma związane z wykonywaniem funkcji Dyrektora Ośrodka.
4.    Zastępcy Dyrektora - Kierownicy Ośrodków podpisują pisma i dokumenty                        w zakresie nadzorowanych spraw w ramach upoważnień udzielonych w oparciu o postanowienia § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
5.    Pozostali pracownicy Ośrodka podpisują pisma określone w indywidualnych zakresach czynności lub w imiennych upoważnieniach, wydanych na podstawie § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 8
Gospodarka finansowa

§ 1.    1. Ośrodek działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych              w formie jednostki budżetowej.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Województwa.

 

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 1.    W Ośrodku zatrudniony jest pracownik obsługi - sprzątaczka, do zadań, której należy utrzymywanie w czystości pomieszczeń Ośrodka.
§ 2.    1. Ogólne zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku, zasady klasyfikowania akt oraz kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania regulują
powszechnie obowiązujące przepisy.
2.    Ośrodek używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści:
„Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu",
zaś jego Oddziały odpowiednio o treści:
–    „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział w Bydgoszczy",
–    „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział w Jaksicach",
–    „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział we Włocławku".
3.    Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, Kodeks pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.
5.    Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny Ośrodka.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka              w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
7.    Zmiany do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

p.o. Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu
(-) Anna Sobiesiak

Obwieszczenie

 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
 
Elektronicznie podpisany przez:
2012.03.14 13:43:26
Zbigniew Ostrowski; Kujawsko-Pomorski U


Bydgoszcz, dnia 14 marca 2012 r.

Poz. 550
 
OBWIESZCZENIE Nr 1/2011

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie wyznaczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oczekujących na przysposobienie.

Na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) w związku z decyzją Nr 180/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVI/303/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu ogłaszam, co następuje:


§ 1. Wyznaczam Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu do prowadzenia w województwie kujawsko-pomorskim wojewódzkiego banku danych w rozumieniu art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).


§ 2. Obwieszczenie wchodzi w życie w dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Statut

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/303/ll

 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

z dnia 19 grudnia 2011 r.
 

 

STATUT KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W TORUNIU

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);

 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

2. Organizowanie i prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconyrn z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd województwa.

 

3. Obszarem działania Ośrodka jest teren województwa kujawsko-pomorskiego.

 

4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.

 

5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 3. 1. Celem Ośrodka jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej.

 

2. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

§ 4. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy W szczególności:

 

1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki w zakresie wspierania rodzicielstwa

 

zastępczego i adopcyjnego;

 

2) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

 

3) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

 

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

 

5) przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

 

6) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów dla przysposobienia dziecka;

 

7) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

 

 

8) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

 

9) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

 

10) przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka zwanej dalej wywiadem adopcyjnym;

 

11) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

 

12) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach  uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

 

13) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

 

14) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 

15) prowadzenie wojewódzkiego banku danych;

 

16) realizacja zadań przewidzianych W odrębnych przepisach,

 

 

      2. Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, ze środowiskiem lokalnym, W szczególności z innymi podmiotami właściwymi W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Rozdział 2

Struktura Ośrodka

      § 5. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za realizację zadań ośrodka określonych ustawami oraz niniejszym statutem a W szczególności za:

1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;

 

2) dobór kadr i podział zadań;

 

3) współpracę z podmiotami, o których mowa W §4 ust. 2.

 

3. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą następujące oddziały:

 

1) oddział w Bydgoszczy;

 

2) oddział we Włocławku;

 

3) oddział w Jaksicach.

 

      § 6. Szczegółowo zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy, ośrodka adopcyjnego określa regulamin organizacyjny tego Ośrodka, opracowany przez dyrektora Ośrodka w porozumieniu z marszałkiem województwa.

 

      § 7. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Województwa, który:

 

1) przyjmuje plan działania Ośrodka na kolejny rok;

 

 

2) przyjmuje kierunki działania Ośrodka poprzez zatwierdzanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawierających nowe rozwiązania w tym zakresie;

 

 

3) dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod kątem wypełniania przez niego ustalonych zadań;

 

4) zatwierdza corocznie sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności Ośrodka, które przekazuje właściwemu wojewodzie.

 

 

Rozdział 3

 

Gospodarki finansowa

      § 8. 1. Ośrodek działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w formie jednostki budżetowej.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

     § 9. 1. Ośrodek stosuje odpowiednią instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy samorządu województwa.

 2. Ośrodek używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści 1 ,,Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu".

3. Zmiany w statucie następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.