Statut

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/303/ll

 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

z dnia 19 grudnia 2011 r.
 

 

STATUT KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W TORUNIU

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);

 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

2. Organizowanie i prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconyrn z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd województwa.

 

3. Obszarem działania Ośrodka jest teren województwa kujawsko-pomorskiego.

 

4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.

 

5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 3. 1. Celem Ośrodka jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej.

 

2. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

§ 4. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy W szczególności:

 

1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki w zakresie wspierania rodzicielstwa

 

zastępczego i adopcyjnego;

 

2) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

 

3) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

 

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

 

5) przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

 

6) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów dla przysposobienia dziecka;

 

7) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

 

 

8) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

 

9) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

 

10) przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka zwanej dalej wywiadem adopcyjnym;

 

11) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

 

12) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach  uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

 

13) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

 

14) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 

15) prowadzenie wojewódzkiego banku danych;

 

16) realizacja zadań przewidzianych W odrębnych przepisach,

 

 

      2. Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, ze środowiskiem lokalnym, W szczególności z innymi podmiotami właściwymi W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Rozdział 2

Struktura Ośrodka

      § 5. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za realizację zadań ośrodka określonych ustawami oraz niniejszym statutem a W szczególności za:

1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;

 

2) dobór kadr i podział zadań;

 

3) współpracę z podmiotami, o których mowa W §4 ust. 2.

 

3. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą następujące oddziały:

 

1) oddział w Bydgoszczy;

 

2) oddział we Włocławku;

 

3) oddział w Jaksicach.

 

      § 6. Szczegółowo zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy, ośrodka adopcyjnego określa regulamin organizacyjny tego Ośrodka, opracowany przez dyrektora Ośrodka w porozumieniu z marszałkiem województwa.

 

      § 7. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Województwa, który:

 

1) przyjmuje plan działania Ośrodka na kolejny rok;

 

 

2) przyjmuje kierunki działania Ośrodka poprzez zatwierdzanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawierających nowe rozwiązania w tym zakresie;

 

 

3) dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod kątem wypełniania przez niego ustalonych zadań;

 

4) zatwierdza corocznie sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności Ośrodka, które przekazuje właściwemu wojewodzie.

 

 

Rozdział 3

 

Gospodarki finansowa

      § 8. 1. Ośrodek działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w formie jednostki budżetowej.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

     § 9. 1. Ośrodek stosuje odpowiednią instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy samorządu województwa.

 2. Ośrodek używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści 1 ,,Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu".

3. Zmiany w statucie następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.